Skolan idag

En skola, två sektioner

 

Den skandinaviska och den internationella sektionen jobbar sida vid sida och är båda baserade på skandinavisk pedagogik och värderingar. Som det står i vårat uppdrag, vi vill inspirera kreativitet och en önskan till ett livslångt lärande. Vi uppmuntrar eleverna att ha ett kritiskt tänkande och att uttrycka sina egna åsikter. Eleverna får också lära sig respektera andra människors åsikter och visa empati för andras situation.

 

De bägge sektionerna följer olika läroplaner men bägge fungerar på liknande sätt.

 

Eleverna är alltid i centrum och lektionerna är behovsanpassade till varje enskild individ. Varje elev jobbar på i sin egen takt. Grupptillhörighet är mycket viktig på vår skola. Därför jobbar vi med hela klasser och ibland genom vår musikprofil bildar vi åldersintegrerade grupper (skolkören) för att få en god sammanhållning. Vid flera tillfällen under läsåret erbjuder vi konserter och musikframträdanden med olika teman.

 

Vi tar hänsyn till varje elevs utvecklingsnivå och förmåga att ta till sig utbildningen. Eleverna uppmuntras att ta personligt ansvar för sina studier. Vi arbetar inte bara i klassrummen, vi besöker museum, går på konserter och teatrar, studerar naturen genom att åka på skolresor etc. Förmågan att samarbeta, uttrycka sina egna åsikter, att kunna lyssna och respektera andra, är en central del i allt vi gör.

Alla elever i båda sektionerna lär sig spanska. Spansktalande elever får spanska som modersmål och i So-ämnen enligt den spanska läroplanen (Lengya y Literatura españolas y Cultura Española). Skolan är godkänd av det spanska utbildningsministeriet. Spansklärarna har alla en spansk utbildning. De elever som inte har spanska som modersmål studerar spanska som andra språk.

 

Elever på den skandinaviska avdelningen börjar att studera engelska från och med Förskoleklassen, elever på den internationella sektionen studerar svenska som andraspråk från Year 3. Alla elever med nordiskt ursprung från båda sektionerna får modersmål från och med Åk 1. Från och med Åk 7 kan man välja franska eller tyska.

 

Skoldagen startar 8:50 (Internationarl secondary ) eller klockan 9:00 (för resten av skolan) och vi slutar klockan 15:50 (16:00 för Högstadium och Gymnasium). Från klockan 15:50 har vi olika eftermiddagsaktiviter (musik, sång, fotboll, basket, robotteknik, keramik, dans, gymnastik, mm.).